PESONA AL QUR-AN

Bahwa sesungguhnya Allah telah menurunkan Al Qur-an dengan pesona yang maha sempurna dan tidak mungkin dapat diatasi oleh upaya seluruh makhluq, sebagaimana difirmankanNya dalam Surah Az Zumar ayat 23, yaitu :

Allah yang telah turunkan sebaik-baik perkataan (yaitu) sebuah Kitab (Al Qur-an), yang serupa, yang diulang ulang. Akan menjadi seram terhadapnya kulit orang-orang yang takut terhadap Robb mereka, kemudian lembutlah kulit dan hati mereka kepada peringatan Allah. Demikianlah petunjuk Allah, Dia tunjuki dengan-nya siapa yang Dia Kehendaki, Dan barang siapa yang Allah sesatkan maka tiadalah baginya yang dapat memberikan petunjuk”.-

Ayat tersebut memberikan gambaran yang jelas bahwa kemegahan Al Qur-an sebagai rangkaian perkataan yang tidak mungkin teratasi oleh seluruh makhluq [qa23s2=al baqarah], yang sebagian isinya telah dicantumkan dalam Kitab-Kitab terdahulu [qa196s26=asy syu’ara]. Yang dengan itu maka Al Qur-an merupakan penyempurna dan penghapus daripada keberlakuan Kitab-Kitab terdahulu[qa106s2=al baqarah], serta menetapkan kemuthlaqannya sebagai Norma Hukum atas ummat manusia sedunia sampai akhir zaman [qa20s45=al jatsiyah].-

www.al-ulama.net

No comments:

Post a Comment